Polityka Prywatności

 

Postanowienia ogólne

1.Administratorem danych osobowych Klientów jest  właściciel i administrator Serwisu Boginie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Numer KRS: 0000847957, Regon: 386409129, NIP: 5833400594, Adres: Ul. Piekarnicza 32/1, 80-126 Gdańsk

2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Boginie oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Boginie.

3. Firma Boginie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego. Dane Osobowe 1. Boginie przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Boginie oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Boginie oraz Produktów i usług partnerów handlowych Boginie, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

5. Boginie wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Boginie jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: – umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, – realizacji zamówień na Produkty i usługi Boginie– reakcji na informacje przesłane Boginie z wykorzystaniem formularza kontaktowego, – realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów), – realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz Produktów i usług partnerów handlowych Boginie, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Boginie, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Boginie. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Boginie oraz Produktów i usług partnerów handlowych Boginie.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. 6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Boginie. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

7. Boginie będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Boginie, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Boginie.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

10. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Boginie, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny salonsukces.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej salonsukces.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, w przypadku gdy przejście do strony kursy.salonsukces.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę kursy.salonsukces.pl.

11. W przypadku uzyskania przez Boginie wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej salonsukces.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Boginiemoże przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny salonsukces.pl i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej salonsukces.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie salonsukces.pl skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

11.Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów) 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Boginie i dostępnych na salonsukces.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

12. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Boginie zwracać się do czytelników po imieniu. 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27. Zamawianie usług i produktów 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Boginie za pośrednictwem salonsukces.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania. 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27. 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Boginie (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Boginie oraz partnerów handlowych. 4 Boginie. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu salonsukces.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Boginie i kursy.salonsukces.pl 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych salonsukces.pl. 7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. Jawne Dane Osobowe 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Boginie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. 2. Boginie nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. Inne formularze Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Boginie dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Boginie nie podlegają Polityce Prywatności. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Boginie. Przekazywanie danych podmiotom trzecim 1. Boginie nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Zmiany Polityki Prywatności 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://salonsukces.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody. 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Boginie nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz utkowników należącego do Boginie serwisu i newsletterów.